Wstęp

Jako właściciel strony internetowej https://gojtowska.com („Serwis” lub „Strona”) szanuję Twoją prywatność oraz dokładam szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest przez mnie traktowana szczególnie poważnie.

W tym celu stworzyłam niniejszą Politykę. Informuję w niej o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskuję, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane dotyczą.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z Polityką.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować wysyłając wiadomość na adres: maja@gojtowska.com.

 

 1. WPROWADZENIE
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi on źródła obowiązków dla osób korzystających z Serwisu.
 3. Polityka zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy prawne ich przetwarzania, cele oraz zakres przetwarzanych danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Poza informacjami wskazanymi w pkt. 2 powyżej, Polityka zawiera również informacje w zakresie stosowania w ramach Serwisu plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. III Polityki.

 

 1. INTERPRETACJA
 2. Pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w tabeli poniżej należy interpretować zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 3. Tytułu użyte w Polityce mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nią.
 4. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Polityce w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.
 5. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
Dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Informacje Anonimowe informacje, za pośrednictwem których nie można zidentyfikować danej osobowy fizycznej, w tym m.in. informacje o czasie spędzonym w Serwisie, systemie operacyjnym czy przeglądarce internetowej, czasie spędzonym na Stronie czy przybliżonej lokalizacji.

 

Profilowanie dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie danych osobowych operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

RODO” lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

 

Użytkownik” lub „Usługobiorca (1)     osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2)     osoba prawna;

(3)     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z Serwisu.

 

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://gojtowska.com jest właścicielka Strony, Maja Gojtowska, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gojtowska.com Maja Gojtowska, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Syreny nr 35a lok. 56, 01-159 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6692416977, REGON: 520167588 („Administrator”)

Jako Administrator dbam o Twoje dane osobowe, przetwarzam je ze starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 1. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się ze mną kontaktować za pośrednictwem wskazanych poniżej danych kontaktowych:

 

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP, REGON,
 • stanowisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • wizerunek,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji tradycyjnej,
 • szczegóły zamówień w ramach zakupu mojej książki,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • statystyki związane z otrzymywanymi Newsletterami.

Dokładny zakres przetwarzanych przeze mnie danych zawarty jest w pkt. V Polityki, w odniesieniu do każdego z celów przetwarzania.

W celu skorzystania ze Strony nie masz obowiązku podawać jakichkolwiek danych osobowych, przy czym jako Administrator jestem uprawniona do gromadzenia danych, które zostaną dobrowolnie przez Ciebie udostępnione.

Informuję, że Strona została wyposażona we wszelkie systemy oraz narzędzia używane do przetwarzania danych osobowych dla celów wymienionych w pkt. V Polityki.

W sytuacji, gdy dobrowolnie zdecydujesz się skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony (np. usługi Newsletter), zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przeze mnie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Każdorazowo poinformuję Cię o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Strona nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO (tzw. danych wrażliwych) oraz danych, o których mowa w art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych).

W ramach mojej Strony korzystam z narzędzi, które gromadzą szereg informacji na temat Twojej wizyty na Stronie, przy czym każdorazowo są to wyłącznie Informacje Anonimowe takie jak m.in. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, z których korzystasz, czasie spędzonym na Stronie, przybliżonej lokalizacji czy zainteresowaniach określonych na podstawie Twojej aktywności. Za pośrednictwem Informacji Anonimowych nie jestem jednak w stanie Cię zidentyfikować, tj. nie posiadam narzędzi, które umożliwiłyby mi połączenie Informacji Anonimowych z konkretną osobą fizyczną.

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA:

Jako Administrator mogę przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu lub w innych celach opisanych w Polityce.

Każdorazowo cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych, ich zakres oraz kategorie odbiorców danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

 • przesyłanie Newslettera

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zapisać do Newslettera, będę przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko),
 • adres e-mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Newslettera (wymóg umowny).

Ponadto, system wykorzystywany do obsługi Newslettera zapisuje numer IP urządzenia, z którego korzystasz, a także określa Twoją przybliżoną lokalizację oraz zapisuje Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomości z ramach usługi.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych, które wskazujesz dołączając do usługi Newsletter:

 • przesyłanie Newslettera – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • analiza zachowań subskrybentów Newslettera – na podstawie mojego uzasadnionego interesu polegającego na optymalizacji działań mailingowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwizacja dokumentów, statystyka oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych (Newsletter) – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. W tym przypadku moim prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

W momencie rezygnacji z Newslettera, będę przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie umożliwiającym mi wykazanie faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera, tj. adres e-mail oraz data dołączenia do usługi Newsletter oraz data i godzina wycofania zgody, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • obsługa korespondencji

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na nawiązanie ze mną kontaktu za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, mogę przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko),
 • adres e-mail,
 • numer tel.

Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym celu (wymóg umowny).

Podanie pozostałych danych (identyfikacyjnych oraz nr tel.) jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu:

 • realizacja kontaktu w związku z przesłaną wiadomością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość,
 • po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Masz prawo oczekiwać przedstawienia historii korespondencji, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja okaże się uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes polegający w szczególności na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych:

Co do zasady korespondencja jest na bieżąco usuwana, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem korespondencji, która podlega archiwizacji na wypadek zabezpieczenia moich interesów. Archiwizacja korespondencji w ww. sytuacjach stanowi mój uzasadniony interes, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • obsługa komentarzy

W sytuacji, gdy zdecydujesz się dodać komentarz lub opinię, będę przetwarzać następujące dane osobowe:

 • nazwę użytkownika (np. imię lub imię i nazwisko),
 • adres e-mail,
 • wizerunek (wyłącznie w sytuacji, gdy jest on przypisany do Twojego konta lub skorzystasz z zalogowania się poprzez jedno z dostępnych narzędzi, tj. Disqus, Facebook, Twitter, Google).

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale – w przypadku nazwy użytkownika i adresu e-mail – niezbędne by dodać komentarz.

Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach będzie widoczny na stronie. Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć.

System komentarzy jest obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę – Disqus, Inc. Pamiętaj o tym, że korzystanie z systemu komentarzy podlega regulaminowi oraz polityce prywatności ustalonymi bezpośrednio przez Disqus, który jest samodzielnym i niezależnym podmiotem świadczącym usługi na Twoją rzecz i przetwarzającym Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z tych usług.

Możesz się z nimi zapoznać klikając w link poniżej:

Regulamin świadczenia usług Disqus

Polityka Prywatności Disqus

Cele przetwarzania danych:

 • obsługa systemu komentarzy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora wskazanego powyżej.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

 • organizacja wydarzeń, konferencji i szkoleń

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w wydarzeniach, konferencjach lub szkoleniach, które organizuję – zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, będę przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr rachunku bankowego (w przypadku płatnego uczestnictwa),
 • opcjonalnie – dane organizacji, do której należysz (w przypadku płatnego uczestnictwa),
 • opcjonalnie – inne dane, które wskażesz podczas rejestracji w ramach organizowanego wydarzenia lub szkolenia.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuje Fundacja:

 • organizacja wydarzeń, konferencji lub szkoleń, umożliwienie Ci uczestnictwa w nich, przesyłanie materiałów i pomocy naukowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o udział w wydarzeniu lub szkoleniu, a także podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem;
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych związanych z organizacją wydarzeń, konferencji lub szkoleń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na realizacji obowiązków prawnych, które są na mnie nałożone w związku z organizacją płatnych wydarzeń, konferencji czy szkoleń.

Podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w organizowanym przeze mnie wydarzeniu, konferencji lub szkoleniu.

 • wskazane bezpośrednio w treści oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w sytuacjach, gdy rejestrując się na wydarzenie wyrazisz dobrowolną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są niezbędne do organizacji danego wydarzenia, konferencji lub szkolenia (np. zgodę na przetwarzanie wizerunku), przy czym podanie jakichkolwiek dodatkowych danych nie wpływa na możliwość uczestnictwa w organizowanym przeze nie wydarzeniu, konferencji czy szkoleniu.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody, będą one przetwarzane do czasu jej wycofania. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu skontaktuj się ze mną za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. IV Polityki.

 

 • obsługa mediów społecznościowych

Jeżeli obserwujesz moje profile w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) lub wchodzisz w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami w mediach społecznościowych, w naturalny sposób uzyskuję dostęp do Twoich danych osobowych, które upubliczniasz we własnym profilu społecznościowym, tj.:

 • nazwa profilu,
 • dane, które umieściłaś_eś na swoim profilu jako publiczne.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z moich profili w portalach społecznościowych.

Cele przetwarzania danych:

 • obsługa profili społecznościowych na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na obsłudze danego serwisu społecznościowego.

Okres przechowywania Informacji Anonimowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

 • reklamacje

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony będę przetwarzać Twoje dane osobowe w niej zawarte, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne,
 • adres e-mail,
 • adres korespondencyjny.

Podanie tych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz składając reklamację: 

 • rozpatrzenie reklamacji,
 • realizacja uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej,

w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • analiza aktywności w Serwisie

Jeżeli korzystasz ze Strony, przetwarzam również Informacje Anonimowe w zakresie:

 • daty i godziny odwiedzin,
 • numeru IP urządzenia, z którego korzystasz,
 • przybliżonej lokalizacji,
 • rodzaju przeglądarki internetowej,
 • czasu spędzonego na Stronie,
 • odwiedzonych podstron oraz innych działań podejmowanych przez Ciebie na Stronie.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuję:

 • analiza aktywności na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dostosowania funkcjonalności Strony do zainteresowania Użytkowników.

Okres przechowywania danych:

Informacje Anonimowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

 • informowanie o działaniach, które podejmuję:

Mogę również przetwarzać dane osobowe w celu informowania o podejmowanych przeze mnie działaniach. Maksymalny zakres danych obejmuje:

 • dane identyfikacyjne,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu

Mogę przetwarzać również Informacje Anonimowe obejmujące:

 • numer IP,
 • dane o lokalizacji,
 • dane o źródle, z którego Użytkownik wszedł na Stronę,

w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Podstawę prawną przetwarzania tych Informacji Anonimowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu.

Okres przechowywania Informacji Anonimowych:

Informacje Anonimowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

 • prowadzenie statystyk

Mogę również przetwarzać Informacje Anonimowe obejmujące:

 • numer IP,
 • dane o lokalizacji,
 • dane o źródle, z którego dany Użytkownik trafił na Stronę,

w ramach prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania.

Podstawę prawną przetwarzania Informacji Anonimowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegających na zwiększeniu zainteresowania treściami lub usługami oferowanymi przez Administratora.

Okres przechowywania Informacji Anonimowych:

Informacje Anonimowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

 • realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

W sytuacji, gdy zdecydujesz się skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt. IX Polityki, będę przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu – w zależności od tego, które dane zdecydujesz się udostępnić).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością prawidłowej realizacji uprawnień przyznanych Ci na gruncie RODO.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:  

 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych:

Jako Administrator będę przetwarzać wskazane wyżej dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawy o ochronie danych.

 • KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH:

Udostępniam Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb.

Nie zamierzam ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • wyrazisz na to zgodę;
 • będzie to niezbędne dla realizacji świadczonych przeze mnie usług, przy czym udostępnienie danych następuje zawsze z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi kurierskie, logistyczne, usługi prawne, windykacyjne, usługi doradcze, audytorskie, usługi marketingowe, hostingowe czy informatyczne;
 • będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej;
 • będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych;
 • będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być – w zależności od celu ich przetwarzania – następujące podmioty zewnętrzne, z którymi współpracuję:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane wyłącznie wówczas, gdy dobrowolnie dołączysz do usługi Newsletter,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro księgowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy realizowane prace obejmą obszary, w których się one znajdują,
 • pozostali podwykonawcy, którzy mogą uzyskać dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.

 

W odniesieniu do Informacji Anonimowych, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które je gromadzą. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych i mogą udostępniać te dane na zasadach przez siebie określonych, w ustalonych regulaminach i politykach prywatności.

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (poza EOG) dochodzi w ramach korzystania przeze mnie z narzędzia do przesyłania Newslettera – MailChimp, którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane wiadomości w ramach usługi Newsletter.

Rocket Science Group LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

W ramach korzystania z narzędzi gromadzących Informacje Anonimowych, w szczególności, które w mojej ocenie nie posiadają cech danych osobowych, Informacje Anonimowe mogą być również przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

 1. TWOJE PRAWA:

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.
 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:
 • celach przetwarzania;
 • kategoriach danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,

na podstawie art. 15 RODO;

 • sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe:
 • przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;
 • wycofasz zgodę, a ja my nie posiadamy innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;
 • wniesiesz sprzeciw, który uznamy za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem,

na podstawie art. 17 RODO;

 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przeze mnie danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przeze nas decyzji co do zasadności sprzeciwu,

na podstawie art. 18 RODO;

 • kopii danych osobowych, które zostały przez Ciebie dostarczone i ich otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe – w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

 

Zasady związane z realizacją ww. uprawnień zostały szczegółowo opisane w RODO, w szczególności w art. 16-21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Tytułem przykładu – możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie przysługiwała Ci wyłącznie w sytuacjach, gdy przetwarzanie tych danych oparte jest na udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgodzie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy, czyli na podstawie art. 6 ut. 1 lit. b) RODO, uprawnienie do wycofanie zgody nie będzie Ci przysługiwało.

Jedno z uprawnień, które wskazałam powyżej, tj. określone w lit. (h) powyżej przysługuje Ci zawsze. Za każdym razem, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdym momencie możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji jakie Twoje dane osobowe przetwarzam, jakie są cele ich przetwarzania, okres ich przechowywania oraz jakie dokładnie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się ze mną kontaktować za pośrednictwem moich danych wskazanych w pkt. IV Polityki.

 

 1. INFORMOWANIE O PROFILOWANIU:

Nie podejmuję wobec Ciebie żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym Profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować wobec Ciebie określone działania uzależnione od informacji zebranych w ramach mechanizmów analitycznych, jednakże nie wywołują one wobec Ciebie żadnych skutków prawnych oraz nie wpływają w sposób istotny na Twoją sytuację.

Efektem wykorzystywanych przeze mnie narzędzi jest skierowanie do Ciebie tzw. reklamy behawioralnej on-line, czyli reklamy opartej o Twoje zainteresowania. Dodatkowo, reklama ta oparta jest wyłącznie na zgromadzonych – za pośrednictwem odpowiednich narzędzi – Informacjach Anonimowych.

 

 1. PLIKI COOKIES:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są one zapisywane na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz bezpieczeństwa korzystania z niego („niezbędne pliki cookies”).

Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies klikając przycisk „Zaakceptuj i zamknij”.
Komunikat dotyczący plików cookies wyświetli się, gdy pierwszy raz odwiedzasz Stronę i będzie się wyświetlał za każdym razem aż do momentu zaakceptowania plików cookies bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku „Ustawienia”.

Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, jednak w każdym momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia”, aby dokonać stosownych zmian.

Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do funkcjonowania Strony.

Strona może wykorzystywać następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies

Niektóre z wykorzystywanych przeze mnie plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają Ci poruszanie się po niej korzystanie z niej. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować niezbędne pliki cookies, jednak wówczas Strona nie będzie funkcjonowała prawidłowo.

Ponadto, w ramach niezbędnych plików cookies przechowuję informacje dotyczące dokonywanych przez Ciebie wyborów w zakresie akceptowanych plików cookies. Działanie to opieram na moim uzasadnionym interesie polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Niezbędne pliki cookies służą usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do Strony.

 • analityczne pliki cookies:

Ten rodzaj plików umożliwia mierzenie ilości wizyt na Stronie i zbieranie informacji o źródłach ruchu, dzięki czemu mogę stale poprawiać działanie Strony. Analityczne pliki umożliwiają mi również uzyskanie informacji, które podstrony są najbardziej popularne lub w jaki sposób poruszasz się po mojej Stronie. Możesz zablokować ten rodzaj plików, jednak po ich zablokowaniu nie będę w stanie dalej monitorować wydajności Strony.

 • reklamowe pliki coookies:

Ten rodzaj plików umożliwia mi promowanie niektórych usług, artykułów czy wydarzeń. Mogę wykorzystywać reklamy, które będą wyświetlać się w innych serwisach internetowych, w tym w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Służą one dostosowaniu treści reklamowych do Twoich preferencji.

 

Pliki stosowane w ramach Serwisu: 

W ramach mojej Strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Hotjar,
 • Facebook Custom Adudiences,
 • Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe.

 

Nazwa cookies: Dostawca: Główny cel: Opis celu: Rodzaj: Okres przechowywania:
cookie notice accepted WordPress rozliczalność w zakresie RODO zapamiętuje Twoją decyzję dot. ustawień cookies, co pozwala mi na spełnienie zasady rozliczalności niezbędne pliki cookies do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
_fbp Facebook personalizowanie reklam ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili moją stronę reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka reklamowe 3 miesiące
_ga Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników ustawiany przez Google Analytics w celu optymalizacji strony z uwzględnieniem zainteresowania użytkowników analityczne 2 lata
_gid Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników ustawiany przez Google Analytics w celu optymalizacji strony z uwzględnieniem zainteresowania użytkowników analityczne 24 godz.
_hjFirstSeen Hotjar służy do rozróżniania użytkowników ustawiany przez Hotjar w celu zidentyfikowania pierwszej sesji nowego użytkownika. Przechowuje wartość prawda/fałsz wskazując czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył danego użytkownika. analityczne do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
_hjSessionUser_<site-id> Hotjar służy do rozróżniania użytkowników ustawiany przez Hotjar w momencie, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę. Służy do utrwalenia identyfikatora użytkownika. Zapewnia, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na mojej stronie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. analityczne 365 dni
_hjSession_<site-id> Hotar ustawiany przez Hotjar w celu przechowywania danych bieżącej sesji. Dzięki temu kolejne żądania w oknie sesji będą do niej przypisywane. analityczne 30 min.

 

 

 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

Moja Strona posiada wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane bezpośrednio przez te serwisy (Facebook, Instagram).

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zbierane w trakcie wizyty na mojej Stronie, przed odwiedzeniem jej wyloguj się z danego serwisu. Możesz również uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenie dla Twojej przeglądarki.

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane przez Ciebie do aplikacji społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Jako właścicielka Strony nie ponoszę jednak odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych informacji, które wprowadzasz do aplikacji społecznościowych, również na moich profilach dostępnych w tych aplikacjach.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Na Stronie (w artykułach, postach, wpisach czy komentarzach) mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Nie odpowiadam jednak za zawartości znajdujące się poza Stroną.
 2. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna treść Polityki.
 3. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie (np. rozwój funkcjonalności). Za każdym razem poinformuję o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za pośrednictwem Strony w zakładce „Polityka Prywatności”, a w odpowiednich przypadkach zgłoszę je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje Polityki podlinkowane są poniżej.
 4. W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych.

 

 

Archiwalne wersje Polityki:

Polityka Prywatności obowiązująca do dnia 29 listopada 2021 r.